Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen. Het document is opgesteld in samenwerking met vele betrokkenen uit het mbo, waaronder de BVMBO, en is door de ledenvergadering van de MBO Raad van april 2015 bekrachtigd | 2015

Bladeren

Gerelateerde documenten

Instrumenten

Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum | Perspectieven voor medewerkers in een interprofessioneel team

Expertisecentrum Pact voor Kindcentra heeft een beroepsbeeld voor medewerkers aan Integrale Kindcentra ontwikkeld dat handvatten biedt voor professionele ontwikkeling. De diversiteit aan professionals, opleidingsniveaus (van mbo tot wo), expertisegebieden, taken en rollen was aanleiding om beter in beeld te brengen hoe voor die verschillende professionals ontwikkeling en doorgroei mogelijk is. Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid | 2019

Lees meer
Instrumenten

Beroepsbeeld MBO-docent | Ontwikkeling van starter tot expert

In maart 2019 publiceerden de beroepsvereniging van mbo-docenten BVMBO en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren van de MBO-Raad gezamenlijk een beroepsbeeld voor de mbo-docent. Het beroepsbeeld laat de verschillende facetten van het beroep van MBO-docent zien en de ontwikkelmogelijkheden die daarbinnen te onderscheiden zijn. Het is te beschouwen als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid. Voortbouwend op het Beroepsbeeld van de leraar worden in het beroepsbeeld van de docent mbo vier domeinen onderscheiden: het verzorgen van onderwijs voor studenten, het vernieuwing van het beroepsonderwijs, het organiseren van onderwijs, en het leren met en van collega’s. Op elk van die domeinen kunnen leraren zich ontwikkelen van starter tot expert | 2019

Lees meer
Instrumenten

Een beroepsbeeld voor de leraar | Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs

‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ is het resultaat van gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren. De publicatie gaat over ontwikkelrichtingen, loopbaanmogelijkheden en groei van leraren in het onderwijs. Het moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Het beroepsbeeld is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog. Hoewel het beroepsbeeld vooral ontwikkeld is met het VO voor ogen, is het ook toepasbaar binnen het PO | 2017

Lees meer