Zoek in inspiratie
28 resultaten
Praktijkvoorbeelden

Nieuwe kwaliteitskader begint bij een helder en gezamenlijk beroepsbeeld

In dit artikel van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren leest u hoe Opleidingsschool Nijmegen mbo het formuleren van een helder en gezamenlijk beroepsbeeld aanpakte. En hoe belangrijk een gezamenlijk beroepsbeeld is voor het borgen van de kwaliteit van samen opleiden.

Lees meer
Publicaties & links

Rapport | Supporting teacher and school leader careers

Eén van de manieren om het beroep van leraar aantrekkelijker en inspirerender te maken is het creëren van ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van leraar. In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de Europese Commissie zich gebogen over de vraag hoe loopbaanmogelijkheden voor leraren te versterken zijn. De resultaten daarvan zijn nu vast gelegd […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Leraar in Amsterdam | Een kleurrijk beroep

In Amsterdam werken schoolbesturen, kennisinstellingen en gemeente samen aan oplossingen voor het lerarentekort. Het project ‘Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep’ draagt bij aan de concretisering van het beroepsbeeld. Onder meer door het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor leraren en het investeren in inspirerende werkomgevingen. En het vormgeven aan doorlopende leerlijnen (van starter tot expert) en loopbanen in het onderwijs.

Lees meer
Publicaties & links

Working and learning together | Rethinking human resource policies for schools

In dit in 2019 verschenen rapport van het OECD wordt ruim aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling van leraren. Naast thema’s als HR-beleid binnen scholen, het stimuleren van professionele ontwikkeling in scholen en vraagstukken rond de onderwijsarbeidsmarkt en tekorten en overschotten aan leraren, is er een hoofdstuk gewijd aan het versterken van de aantrekkelijkheid van loopbanen voor leraren en schoolleiders | 2019

Lees meer
Publicaties & links

Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs

In opdracht van het arbeidsmarktplatform voortgezet onderwijs VOION onderzochten het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam de horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden van leraren. In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken. Via literatuurstudie is een overzicht samengesteld van de rollen die leraren in het voortgezet onderwijs vervullen naast hun kernwerkzaamheden. In deelstudie 2 is op basis van literatuurstudie en bevraging van ‘national experts’ nagegaan in hoeverre loopbaanpaden in andere landen of andere sectoren ideeën kunnen opleveren voor het onderwijsloopbaanbeleid in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het rapport bevat ook portretten van 10 scholen die actief vorm geven aan loopbaanbeleid | 2018

Lees meer
Publicaties & links

Loopbaanpaden in het primair onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Berenschot in 2018 wat de huidige loopbaanmogelijkheden waren voor leraren in het basisonderwijs. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie, een internationale vergelijking (uitgevoerd door bureau Nuffic) en een uitgebreide consultatie van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om loopbaanpaden, gekeken naar nationale en internationale literatuur? Wat zijn de wensen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders op het gebied van carrièremogelijkheden? Welke ontwikkelingen zijn er in de sector nodig om te komen tot (betere) loopbaanpaden van leerkrachten in het primair onderwijs? Daarnaast geeft het rapport inzicht in de wensen, ideeën en oplossingsrichtingen van leraren om het carrièreperspectief van leraren in het basisonderwijs te verbeteren | 2018

Lees meer
Publicaties & links

Teacher careers in Europe: Access, Progression and Support

Dit rapport dat is opgesteld door Eurydice, het onderzoeks- documentatiebureau van de Europese Commissie m.b.t. onderwijs, beschrijft hoe in verschillende Europese landen loopbanen van leraren gestructureerd zijn en ondersteund worden. Het rapport brengt voor de verschillende landen in kaart wat de formele vereisten zijn om leraar te worden, de aanwervings- en arbeidsvoorwaarden, zowel als de vooruitzichten op professionele ontwikkeling en ondersteuning. Het zet de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling voor leerkrachten uiteen, zowel in termen van hiërarchische progressie en afwisseling binnen het takenpakket, als de stand van zaken betreffende het definiëren en gebruiken van competentiekaders voor leerkrachten. De studie analyseert tot slot ook de rol en werking van de lerarenevaluatie.

Lees meer
Publicaties & links

Reframing the teacher profession as a dynamic multifaceted profession

Marco Snoek, Jurriën Dengerink en Bas de Wit schreven voor een themanummer van het European Journal of Education een artikel over het beroepsbeeld voor de leraar. Hierin houden zij een pleidooi voor een breder en minder statisch perspectief op het beroep van leraar. Vervolgens schetsen ze hoe in Nederland het Beroepsbeeld voor de leraar als een ‘boundary object’ heeft bij gedragen aan zo’n breder perspectief en het gesprek op gang heeft gebracht over loopbaanontwikkeling van leraren. Het artikels niet vrij toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl contact opnemen met één van de auteurs voor een kopie.

Lees meer
Publicaties & links

Zicht op verschillende rollen in kindcentra

Column van Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, in het juli/augustusnummer van het blad ‘Bestuur, Beleid, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum’ over de ontwikkeling van het beroepsbeeld voor kindcentra | 2019

Lees meer
Instrumenten

Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum | Perspectieven voor medewerkers in een interprofessioneel team

Expertisecentrum Pact voor Kindcentra heeft een beroepsbeeld voor medewerkers aan Integrale Kindcentra ontwikkeld dat handvatten biedt voor professionele ontwikkeling. De diversiteit aan professionals, opleidingsniveaus (van mbo tot wo), expertisegebieden, taken en rollen was aanleiding om beter in beeld te brengen hoe voor die verschillende professionals ontwikkeling en doorgroei mogelijk is. Het beroepsbeeld IKC biedt medewerkers binnen IKCs handvatten om na te denken over hun ontwikkeling en loopbaan. Tegelijk biedt het ook leidinggevenden binnen IKCs handvatten om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan loopbaanbeleid | 2019

Lees meer