Een beroepsbeeld voor de leraar: Over ontwikkel-richtingen en groei van leraren in het onderwijs

Een beroepsbeeld
voor de leraar

De publicatie ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ is het resultaat van gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren. De sessies versterkten het besef dat er een andere benadering nodig is om verder te komen: we moeten denken vanuit het ontwikkelperspectief van leraren en hun onderwijs, in plaats van te redeneren vanuit organisatie- en sectorbelangen.

Deze publicatie gaat over het beroep van leraar en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep, maar is niet bedoeld als blauwdruk of als mal. De publicatie moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, moet uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Deze notitie is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog.

Contact

Voor meer informatie of een vraag aan één van de auteurs, kunt u contact opnemen via info@beroepsbeeldvoordeleraar.nl

Over de auteurs

En met dank aan alle betrokken die door hun inbreng in verschillende gesprekken deze publicatie hebben verrijkt met hun inzet, het meedenken en de kritische reflecties bij eerdere versies van de tekst.