Zoek in inspiratie
33 resultaten
Publicaties & links

Kennisbasis | Lerarenopleidingen in het politieke speelveld

In dit hoofdstuk uit katern 2 van de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ wordt de complexiteit van de cyclus van prioriteren en besluitvorming, sturing en monitoring geschetst vanuit de overtuiging dat het belangrijk is voor lerarenopleiders om de context waarin zij werken te begrijpen, zodat zij daarmee beter om kunnen gaan | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Kennisbasis | De beroepspraktijk en het leren en de continue professionalisering van leraren

In deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ wordt geprobeerd zicht de krijgen op de functie van de beroepspraktijk op het leren van (aanstaande) leraren. Hiervoor komen onder meer de complexiteit van het beroep, de wijze waarop het leren van leraren vorm krijgt en de organisatie van de verbinding tussen (levenslang) leren van leraren met de beroepspraktijk aan de orde| 2017

Lees meer
Publicaties & links

Kennisbasis | Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren

In deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ worden aan de hand van vijf concrete bouwstenen instituuts-, school en werkplekopleiders en -begeleiders handvatten geboden hoe zij tot een transparante beoordelingsaanpak kunnen komen die onderbouwing geeft aan een zorgvuldig oordeel over beroepsbekwaamheid | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Artikel | Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Geïnspireerd door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs hebben de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld voor de docent mbo. Dit artikel uit het vaktijdschrift Profiel gaat in op de mogelijkheden van dit beroepsbeeld | 2019

Lees meer
Publicaties & links

Artikel | Navigeren in een dynamisch en veelzijdig beroep

Nadenken over loopbaanontwikkeling in het beroep van docent krijgt een duw in de rug. De Beroepsvereniging voor opleiders in het mbo (BVMBO) en de MBO Raad hebben het initiatief genomen om een beroepsbeeld voor de mbo-docent te ontwikkelen. Dit beroepsbeeld biedt handvatten voor het ontwikkelen van loopbaanbeleid. Artikel van Marco Snoek in het tijdschrift SchoolManagement | 2019

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Hoofdstuk | Praktijkonderzoek professionaliseert leraren

“Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leraren, van scholen, van het onderwijs”, zegt Willem Poppe, directeur van de ZAOS. De ZAOS werkt daarom intensief samen met Lisette Wijnia, lector onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg | 2019

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Hoofdstuk | Beroepsbeeld leraar stimuleert brede professionele ontwikkeling

In de gesprekscyclus zetten teamleiders van de drie scholen van scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden – onderdeel van Academische Opleidingsschool ROS Rijnland – sinds begin 2018 ‘Het beroepsbeeld voor de leraar’ in. Hans Freitag en Myra Warmer, respectievelijk voorzitter van het College van Bestuur en opleidingscoördinator van de scholengroep, vertellen erover. “Het docentschap omvat veel meer dan lesgeven alleen” | 2019

Lees meer
Instrumenten

Publicatie | Het kwalificatiedossier van de mbo-docent

Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen | 2015

Lees meer
Publicaties & links

Leraar: een professie met perspectief 3 | De leeromgeving van leraren

Deel 3 ‘De leeromgeving van leraren’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, beantwoordt de vraag hoe de individuele en gezamenlijke professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren kunnen worden bevorderd | 2020

Lees meer
Publicaties & links

Leraar: een professie met perspectief 2 | Verbreding en verdieping in het beroep

Deel 2 ‘Verbreding en verdieping in het beroep’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, gaat dieper in op de inhoud van de diverse ontwikkelrichtingen in het beroep en loopbaanmogelijkheden van de leraar, en hoe leraren zich daarin verder kunnen ontwikkelen | 2020

Lees meer