Zoek in inspiratie
28 resultaten
Praktijkvoorbeelden

Praktijkonderzoek professionaliseert leraren

Dat de subsidie voor de ‘academische kop’ van opleidingsscholen is geschrapt, weerhoudt de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) er niet van om zoveel mogelijk praktijkonderzoek uit te laten voeren. Door studenten én door docentonderzoekers. “Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van leraren, van scholen, van het onderwijs”, zegt Willem Poppe, directeur van de ZAOS. De ZAOS werkt daarom intensief samen met Lisette Wijnia, lector onderwijsexcellentie voortgezet (speciaal) onderwijs bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg | 2019

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Beroepsbeeld leraar stimuleert brede professionele ontwikkeling

In de gesprekscyclus zetten teamleiders van de drie scholen van scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden – onderdeel van Academische Opleidingsschool ROS Rijnland – sinds begin 2018 ‘Het beroepsbeeld voor de leraar’ in. Hans Freitag en Myra Warmer, respectievelijk voorzitter van het College van Bestuur en opleidingscoördinator van de scholengroep, vertellen erover. “Het docentschap omvat veel meer dan lesgeven alleen.” | 2019

Lees meer
Instrumenten

Kwalificatiedossier mbo-docent

Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen. Het document is opgesteld in samenwerking met vele betrokkenen uit het mbo, waaronder de BVMBO, en is door de ledenvergadering van de MBO Raad van april 2015 bekrachtigd | 2015

Lees meer
Publicaties & links

Leraar: een professie met perspectief 3 | De leeromgeving van leraren

Deel 3 ‘De leeromgeving van leraren’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, beantwoordt de vraag hoe de individuele en gezamenlijke professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren kunnen worden bevorderd | 2020

Lees meer
Publicaties & links

Leraar: een professie met perspectief 2 | Verbreding en verdieping in het beroep

Deel 2 ‘Verbreding en verdieping in het beroep’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, gaat dieper in op de inhoud van de diverse ontwikkelrichtingen in het beroep en loopbaanmogelijkheden van de leraar, en hoe leraren zich daarin verder kunnen ontwikkelen | 2020

Lees meer
Publicaties & links

Leraar: een professie met perspectief 1 | Een veelzijdig beroepsbeeld

Deel 1 ‘Een veelzijdig beroepsbeeld’ van het drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’, gaat in op de vraag hoe het denken in termen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en aan de passie van leraren en hoe leraren hun expertise ontwikkelen gedurende die loopbaan | 2020

Lees meer
Instrumenten

Beroepsbeeld MBO-docent | Ontwikkeling van starter tot expert

In maart 2019 publiceerden de beroepsvereniging van mbo-docenten BVMBO en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren van de MBO-Raad gezamenlijk een beroepsbeeld voor de mbo-docent. Het beroepsbeeld laat de verschillende facetten van het beroep van MBO-docent zien en de ontwikkelmogelijkheden die daarbinnen te onderscheiden zijn. Het is te beschouwen als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid. Voortbouwend op het Beroepsbeeld van de leraar worden in het beroepsbeeld van de docent mbo vier domeinen onderscheiden: het verzorgen van onderwijs voor studenten, het vernieuwing van het beroepsonderwijs, het organiseren van onderwijs, en het leren met en van collega’s. Op elk van die domeinen kunnen leraren zich ontwikkelen van starter tot expert | 2019

Lees meer
Instrumenten

Een beroepsbeeld voor de leraar | Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs

‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ is het resultaat van gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren. De publicatie gaat over ontwikkelrichtingen, loopbaanmogelijkheden en groei van leraren in het onderwijs. Het moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Het beroepsbeeld is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog. Hoewel het beroepsbeeld vooral ontwikkeld is met het VO voor ogen, is het ook toepasbaar binnen het PO | 2017

Lees meer