Zoek in inspiratie
28 resultaten
Publicaties & links

Schoolleiding en CoP stimuleren de ontwikkeling van de Professionele LeerGemeenschap

Elke school wil optimaal presterende leerlingen in de breedste zin van het woord. De belangrijkste schoolfactor die het leren van leerlingen beïnvloedt, is de leerkracht, wiens kennis, vaardigheden en leervermogen van cruciaal belang zijn voor de prestaties van de leerlingen. Een school als professionele leergemeenschap versterkt het leren van de leerling door systematisch de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteiten van de leerkracht te versterken. Dit onderzoek laat zien op welke wijze basisscholen zich ontwikkelen als professionele leergemeenschap en hoe de schoolleiding en een Community of Practice in de basisschool beide een bijdrage leveren aan het lerend vermogen van leerkrachten | 2015

Lees meer
Publicaties & links

Ontwikkeling van lerarenopleidingen door het leerpotentieel van grenzen te benutten

Deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ is opgebouwd vanuit de activiteitentheorie en de ideeën omtrent boundary crossing. Allereerst beschrijft het de ontwikkeling van opleidingsschool als educatief netwerk waarbij aandacht wordt besteed aan de actoren, objecten en activiteiten die daarbij een rol spelen. Daarna volgt aandacht voor verschillende vormen van netwerken en de leermechanismen die een rol spelen, gevolgd door wat netwerken, grenspraktijken en innovaties vragen van alle belanghebbenden. Wat kunnen schoolleiders, schoolopleiders en lerarenopleiders en studenten in Opleidingsscholen kunnen doen om te profiteren van het leerpotentieel dat in zulke educatieve netwerken schuilt?| 2017

Lees meer
Publicaties & links

Onderzoekend handelen in de dagelijkse praktijk van leraren en docenten

In deze studie wordt onderzocht wat onderzoekend handelen in de praktijk van leraren en docenten zou kunnen zijn en hoe praktijkgerichte onderzoeksprojecten een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoekend handelen in het onderwijs. De belangrijkste uitkomst is dat specifieke aandacht voor dagelijks onderzoekend handelen tijdens professionalisering- en opleidingstrajecten van belang is voor leraren en docenten om praktijkonderzoek bewust in te kunnen zetten als strategie in hun dagelijks handelen | 2014

Lees meer
Publicaties & links

Onderwijs van de toekomst | Aandacht binnen lerarenopleidingen voor schooleigen curriculumontwikkeling

Voor het realiseren van onderwijs van de toekomst wordt van leraren verwacht dat zij actief bijdragen aan curriculumontwikkeling binnen de school. Doel van deze studie uit was om zicht te krijgen op de wijze waarop aankomende leraren voorbereid worden op deze taak. De verkenning vond plaats binnen acht lerarenopleidingen. De resultaten laten zien dat opleidingen over het algemeen wel aandacht besteden aan curriculumontwikkeling op microniveau (de klas), maar niet of nauwelijks aan curriculumontwikkeling op mesoniveau (de school). Bediscussieerd wordt hoe leraren (ook post-initieel) hun expertise kunnen vergroten voor curriculumontwikkeling binnen de school | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap

Dit artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders gaat in op Lesson Study (LS) teams als professionele leergemeenschappen (PLG’s). LS wordt gezien als één van de snelst groeiende strategieën om het onderwijs te verbeteren.En een aantal kenmerken van een LS-team valt samen met die van een succesvolle PLG waarin docenten: 1) deelnemen aan een professionele dialoog over belangrijke onderwerpen in hun werk; 2) elkaars lessen bezoeken om elkaar feedback te geven; 3) samenwerken; 4) hun visie op de missie van de school delen en hoe die te bereiken; 5) hun focus delen op het leren van leerlingen en hun verantwoordelijkheid voor leerlingsucces. Achtereenvolgens wordt LS, LS wereldwijd, het onderzoek naar LS beschreven, en verschillende LS-projecten in Nederland besproken. De bijdrage sluit af met een bespreking van de kansen en succesfactoren van LS | 2015

Lees meer
Publicaties & links

Lerarenopleidingen in het politieke speelveld

In deze bijdrage De lerarenopleidingen spelen een sleutelrol in het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Om die reden is er in politiek en overheidsbeleid veel aandacht voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Die aandacht vertaalt zich in concrete beleidsmaatregelen die uitgaan van een cyclus van prioriteren en besluitvorming, sturing en monitoring. Deze cyclus lijkt simpel, maar is in werkelijkheid complex. In dit hoofdstuk uit katern 2 van de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ wordt iets van die complexiteit geschets vanuit de overtuiging dat het belangrijk is voor lerarenopleiders om de context waarin zij werken te begrijpen, zodat zij daarmee beter om kunnen gaan | 2017

Lees meer
Publicaties & links

De beroepspraktijk en het leren en de continue professionalisering van leraren

De beroepspraktijk heeft bij het opleiden van leraren altijd een prominente plaats ingenomen. In deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ wordt – om zicht de krijgen op de functie van de beroepspraktijk op het leren van (aanstaande) leraren – eerst de complexiteit van het beroep geschetst. Daarna komt de wijze waarop het leren van leraren vorm kan krijgen gedurende verschillende fasen van het leraarschap aan de orde. Wat is de impact van het opleiden en professionaliseren van leraren op het leren van leerlingen en op de relatie met onderwijsinnovatie? Tot slot wordt beschreven hoe het (levenslang) leren van leraren in goede verbinding met de beroepspraktijk georganiseerd kan worden en hebben we aandacht voor het levenslang leren van de lerarenopleider | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren

In deze bijdrage uit de ‘Kennisbasis lerarenopleiders’ worden aan de hand van vijf concrete bouwstenen instituuts-, school en werkplekopleiders en -begeleiders handvatten geboden hoe zij tot een transparante beoordelingsaanpak kunnen komen die onderbouwing geeft aan een zorgvuldig oordeel over beroepsbekwaamheid. Deze bouwstenen zijn de professie van leraar, het programma van beoordelen, de rol van de beoordelaar, de rol van de student en de professionele beoordelingscultuur. Bij elke bouwstenen worden enkele zelfevaluatievragen benoemd die het opleidingsinstituut in samenwerking met de school onder de loep kan nemen. Het hoofdstuk besluit met een aantal kernboodschappen voor het leren en beoordelen in de twee contexten van instituut en school | 2017

Lees meer
Publicaties & links

Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Geïnspireerd door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs hebben de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld voor de docent mbo. In dat beroepsbeeld worden verschillende rollen en niveaus onderscheiden waarmee een landkaart wordt gecreëerd die gebruikt kan worden voor het maken van loopbaankeuzes door docenten en het ondersteunen hiervan. Dit artikel uit het vaktijdschrift Profiel gaat in op de mogelijkheden van dit beroepsbeeld | 2019

Lees meer
Publicaties & links

Navigeren in een dynamisch en veelzijdig beroep

Nadenken over loopbaanontwikkeling in het beroep van docent krijgt een duw in de rug. De Beroepsvereniging voor opleiders in het mbo (BVMBO) en de MBO Raad hebben het initiatief genomen om een beroepsbeeld voor de mbo-docent te ontwikkelen. Dit beroepsbeeld biedt handvatten voor het ontwikkelen van loopbaanbeleid. Artikel van Marco Snoek in het tijdschrift SchoolManagement | 2019

Lees meer