In 2019 vonden tweede Europese werkconferenties plaats over loopbaanontwikkeling van leraren, georganiseerd door de Working Group Schools van de Europese Commissie.

De rol van schoolleiders bij het versterken van loopbaanpaden van leraren

In de eerste werkconferentie in Antwerpen in mei stond de vraag centraal over de vraag hoe loopbanen voor leraren versterkt kunnen worden en welke rol schoolleiders daarbij spelen. Door de uitwisseling van aanpakken en loopbaanmogelijkheden in verschillende landen ontstond een rijk beeld over de loopbaanmogelijkheden van leraren, samengevat in 6 beelden van loopbaanlijnen: hiërarchisch, groei in bekwaamheid, horizontale groei in rollen, overstappen tussen contexten, verbreding van reikwijdte en tenslotte open en hybride leraarschap.

Bij elkaar laten die beelden zien dat er veel mogelijkheden zijn in het beroep, maar tegelijk dat die mogelijkheden lang niet altijd even zichtbaar zijn voor leraren. Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het zichtbaar maken en mogelijk maken van die loopbaanmogelijkheden. Ook de overheid, lerarenorganisaties en lerarenopleidingen spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van loopbaanmogelijkheden voor leraren om daarmee bij te dragen aan een aantrekkelijker beroep.

Opbrengsten conferentie I

Een samenvatting van de opbrengsten is te vinden in het officiële verslag van die werkconferentie en in een impressie van de Nederlandse deelnemers (Marco Snoek, lector HvA en Maud Lourens, directie primair onderwijs, ministerie van OCW).

Structuren en instrumenten ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling van leraren

De tweede werkconferentie vond plaats op Cyprus in oktober 2019 en ging over de vraag hoe loopbaanontwikkeling van leraren ondersteund kon worden door ondersteuningsstructuren en -instrumenten. Een belangrijke opbrengst van de werkconferentie is een groeiend inzicht in de ondersteuningsstructuur die nodig is om loopbaanontwikkeling van leraren te ondersteunen en te vergroten:

 • Een raamwerk dat bijdraagt aan een gedeeld beeld en een gedeelde taal ten aanzien van loopbaanmogelijkheden voor leraren.
  Binnen ons land speelt het Beroepsbeeld voor de Leraar zo’n rol.
 • Een uitwerking van de kennis rond loopbaanontwikkeling van leraren.
  In Nederland is hier al belangrijk werk voor verricht: de kennisbasis rond loopbaanontwikkeling van leraren is ontsloten door drie boeken met de titel Leraar: een beroep met perspectief.
 • Ondersteuningsstructuren gericht op leraren: een infrastructuur van professionaliseringsmogelijkheden en instrumenten voor loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.
  Hier wordt bijvoorbeeld aan gewerkt binnen het Amsterdamse project Leraar een kleurrijk beroep [link: www.leraareenkleurrijkberoep.nl].
 • Ondersteuningsstructuren gericht op schoolleiders: professionalisering ten aanzien van sHRM en loopbaanbeleid, en op instrumenten voor loopbaanbegeleiding.
  Ook hier wordt binnen het Amsterdamse project Leraar een kleurrijk beroep [link: www.leraareenkleurrijkberoep.nl] aandacht aan besteed.
 • Condities die o.a. betrekking hebben op noodzakelijke organisatiestructuren en culturen die stimulerend zijn voor (loopbaan)ontwikkeling van leraren, en op het erkennen van expert leraren.

Opbrengsten werkconferentie II

Een samenvatting van de opbrengsten is te vinden in het officiële verslag en in de impressie van de Nederlandse deelnemers (Marco Snoek, lector HvA en Sharon Olsthoorn, directie voortgezet onderwijs, ministerie OCW).

De opbrengsten van de twee werkconferenties zullen gebundeld worden in een eindverslag dat in maart 2020 beschikbaar zal zijn.